Δήλωση Ιδιωτικότητας φόρμας επικοινωνίας

Επικοινωνία μέσω της «φόρμας επικοινωνίας» της GARDENTIME

Τα προσωπικά σας δεδομένα, που μας παρέχετε στην φόρμα επικοινωνίας, συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «GARDENTIME» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βόλου 3, με Α.Φ.Μ. 102077315, τηλ. επικοινωνίας 2310 309273, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το ν. 4624/2019 και το λοιπό σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Επαφές Επικοινωνίας

α) Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και επικοινωνία, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (ήτοι GARDENTIME) που εδρεύει στη Θεσσαλονική στην οδό Βόλου 3, με Α.Φ.Μ. 102077315 και τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 303273.

β) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και επικοινωνία, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 303273, καθώς και στο email info@gardentime.gr

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.1.α του GDPR) 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η GARDENTIME (ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας), επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:

ονοματεπώνυμο, πόλη, αριθμό σταθερού τηλεφώνου ή αριθμό κινητού τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Σκοπός της Επεξεργασίας

Επικοινωνίας με την GARDENTIME και την ικανοποίηση του αιτήματός που θα υποβληθεί καθώς και την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας.

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.1.γ του GDPR)

Αποδέκτες

α) Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της GARDENTIME

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.1.ε του GDPR)

Διακράτηση

Τα δεδομένα σας που αφορούν στην επικοινωνία σας με την GARDENTIME, θα τηρούνται για το χρόνο που παραμένει σε εκκρεμότητα το αίτημα σας και έως την ολοκλήρωσή του και υπό την επιφύλαξη ότι δεν θίγονται τα νόμιμα δικαιώματα και οι  υποχρεώσεις της GARDENTIME για τη διακράτηση των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού και της εκάστοτε ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση διένεξης,  τα δεδομένα σας θα τηρηθούν για πέντε (5) χρόνια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΑΚ.

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.2.α του GDPR)

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων:

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή. Παρά το γεγονός ότι κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου και οποιαδήποτε τέτοια διαβίβαση γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Μόλις λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας σχεδιασμένα για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Τα Δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε ορισμένα δικαιώματα με βάση τους περιορισμούς που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR (άρθρο 13.2.β, άρθρο 15-21 GDPR). Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε:

α) να έχετε ενημέρωση και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος,

β) να απαιτήσετε από την GARDENTIME να διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα,

γ) να διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας,

δ) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου η GARDENTIME βασίζεται σε  έννομα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία,

ε) να ζητήσετε από την GARDENTIME την φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και

στ) να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. (Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εάν η συναίνεση χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση της επεξεργασίας.)

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η GARDENTIME, θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

(Σύμφωνα με τα άρθρα 13.2.β και 15-21 του GDPR)

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ανακαλέστε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς κόστος αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gardentime.gr

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.2.γ του GDPR)

Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Επίσης, σας γνωστοποιούμε ότι η GARDENTIME δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και δεν καταρτίζουν προφίλ.

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.2.στ. του GDPR)

Διεθνής Γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η GARDENTIME δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων.

(Σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 13.1.στ.του GDPR)

Πως μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματα μου

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας με τους εξής τρόπους:

α) στην έδρα της GARDENTIME (Βόλου 3, 54249 Θεσσαλονίκη),

β) μέσω συστημένης επιστολής με την ένδειξη στο φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR», στη διεύθυνση: GARDENTIME, Βόλου 3, Τ.Κ. 54249, Θεσσαλονίκη,

γ) τηλεφωνικώς στο τηλ. 2310 303273,

δ) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο  και

ε) μέσω email στο info@gardentime.gr.

Περαιτέρω, σας γνωστοποιούμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου →Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

(Σύμφωνα με το άρθρο 13.2.β του GDPR)

Περισσότερες πληροφορίες: info@gardentime.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: https://gardentime.gr/dataprivacy/